TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA V.B.I.

 

Giúp học viên nhận biết: thẩm quyền của Kinh Thánh là tối thượng trên mọi quan điểm thần học, tôn trọng mọi khác biệt-không mâu thuẩn với Kinh Thánh, phát huy khả năng suy luận đa chiều, tư duy độc lập, áp dụng kiến thức cách sáng tạo, và biến đức tin thành hành động thiết thực.