TÍN LÝ CỦA V.B.I.

 

Luôn gìn giữ và phát huy sự tinh hoa trong các tín lý thuần túy Tin Lành đã được Chúa Giê-su Christ và các Sứ đồ giảng dạy trong Tân Ước.

 

Một số tín lý căn bản như:

     . Toàn bộ Kinh Thánh có 66 sách trong cả Cựu Ước và Tân Ước đều được thần cảm.

     . Sự huyền nhiệm của tín lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi đồng đẳng, đồng quyền, đồng sáng tạo, và đồng cứu          . chuộc. Sự cứu rỗi duy nhất có được trong đức tin nơi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su Christ.

     . Sự tái sinh của tín hữu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh để được ban        cho các Ân tứ thuộc linh.

     . Và, sự sống lại của thân thể trong ngày Chúa Giê-su Christ tái lâm.