CÁC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

HÈ 2018

Screen Shot 2018-08-16 at 10.25.36 PM.pn

Giáo sư Trần Xuân Tú

Tiến sĩ Mục vu

Hè 2018

Screen Shot 2018-08-29 at 11.34.24 AM.pn

Mục sư Phạm Thanh Bình

Cao học Mục vụ

Hè 2018

Screen Shot 2018-08-16 at 10.23.46 PM.pn

Thầy Ung Thanh Phong

Cao học Mục vụ

Hè 2018

Screen Shot 2018-08-16 at 11.33.19 PM.pn

Mục sư Đinh Tấn Trọng

Cao học Mục vụ

Hè 2018

Screen Shot 2018-08-16 at 11.33.42 PM.pn

Mục sư Nguyễn Vinh Anthony

Cao học Mục vụ

Hè 2018

Screen Shot 2018-08-16 at 11.41.05 PM.pn

Mục sư Nguyễn Hòa Andre

Cao học Mục vụ

Hè 2018

Screen Shot 2018-08-16 at 11.33.31 PM.pn

Mục sư Nguyễn Thành Minh Trị

Cử nhân Thần học

Hè 2018

Screen Shot 2018-08-16 at 10.27.50 PM.pn

Thầy Nguyễn Sơn Sonny

Cử nhân Thần học

Hè 2018

Screen Shot 2018-08-16 at 10.24.11 PM.pn

Thầy Nguyễn Hoàng Wilson

Cử nhân Thần học

Hè 2018

Screen Shot 2018-08-14 at 4.40.12 PM.png

Mục sư Nguyễn Triều Sơn

Cử nhân Thần học

Hè 2018

hinh 3x4.jpg

Mục sư Mai Xuân Lộc

Cao Học Mục vụ

Hè 2018

Mục sư Mai Xuân Lộc

Cao Học Mục Vụ

Hè 2018

Thien Tao.jpg

Thầy Nguyễn Thiên Tạo

Cao học Mục vụ

Hè 2018

Screen Shot 2018-08-16 at 11.07.09 PM.pn