GIÁO TRÌNH

Giáo trình của Thánh Kinh Viện Việt Nam được thiết kế dựa trên tính thiết thực, phù hợp, và hiệu quả; nhằm giúp sinh viên tiếp thu một kiến thức về Kinh Thánh và thần học từ căn bản đến chuyên sâu. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có đủ kỹ năng để trở nên một người hầu việc Chúa kết quả trong các chức vụ lãnh đạo, quản nhiệm, hay giáo sĩ tại các Hội Thánh địa phương.

------+------

A. CAO ĐẲNG THẦN HỌC

 1. BB01-Phương Pháp Viết Khóa Luận

 2. BB02-Giáo Lý Căn Bản

 3. BB03-Thánh Kinh Nhập Môn

 4. BB04-Cựu Ước Lược Khảo I

 5. BB05-Tân Ước Lược Khảo II

 6. BB06-Phúc Âm Cộng Quan

 7. BB07-Sách Công Vụ Các Sứ Đồ

 8. BB08-Chứng Đạo Pháp

 9. BB09-Tổ Chức Một Nhóm Nhỏ

 10. BB10-Giảng Lý Thuyết

 11. BB26-Giảng Thực Hành

 12. 10 Môn Tự Chọn (xem mục G)

 13. 02 Lần Hội Thảo Tập Trung

 

B. CỬ NHÂN THẦN HỌC (CHƯA HỌC QUA CAO ĐẲNG THẦN HỌC VỚI VBI)

 1. BB01-Phương Pháp Viết Khóa Luận

 2. BB02-Giáo Lý Căn Bản

 3. BB03-Thánh Kinh Nhập Môn

 4. BB04I-Cựu Ước Lược Khảo I

 5. BB04II-Cực Ước Lược Khảo II

 6. BB05I-Tân Ước Lược Khảo I

 7. BB05II-Tân Ước Lược Khảo II

 8. BB06-Phúc Âm Cộng Quan

 9. BB07-Sách Công Vụ Các Sứ Đồ

 10. BB08-Chứng Đạo Pháp

 11. BB09-Tổ Chức Một Nhóm Nhỏ

 12. BB10-Giảng Lý Thuyết

 13. BB11-Lịch Sử Hội Thánh I

 14. BB11-Lịch Sử Hội Thánh II

 15. BB12-Thần Học Nhập Môn

 16. BB13-Thần Học Hệ Thống I

 17. BB14-Quản Trị Hội Thánh

 18. BB15-Thư Tín Mục Vụ

 19. BB16-Thư Tín Trong Tù

 20. BB17-Tăng Trưởng Tâm Linh

 21. BB26-Giảng Lý Thuyết

 22. 20 Môn Tự Chọn (xem mục G)

 23. 04 Lần Hội Thảo Tập Trung

GHI CHÚ: Những sinh viên Cử nhân Thần học đã có Cao đẳng Thần học với VBI sẽ được trừ ra các môn đã học trong chương trình Cao đẳng Thần học)

C. CAO HỌC MỤC VỤ (CÓ CỬ NHÂN THẦN HỌC)

 1. BB18-Phương Pháp Viết Khảo Luận

 2. BB19-Triết Học Nhập Môn

 3. BB20-Tâm Lý Học Nhập Môn

 4. BB21-Quản Trị Học

 5. BB22-Lãnh Đạo Học

 6. BB23-Chứng Đạo Học

 7. BB24-Thánh Linh Học

 8. BB13-Thần Học Hệ Thống II

 9. BB25-Tuyên Đạo Học (Pháp)

 10. BB26-Mục Vụ Tư Vấn

 11. BB26-Giảng Lý Thuyết

 12. 10 Môn Tự Chọn (xem mục G)

 13. 02 Lần Hội Thảo Tập Trung

 

D. CAO HỌC MỤC VỤ (CÓ CỬ NHÂN CHUYÊN KHOA BÊN NGOÀI)

 1. BB18-Phương Pháp Viết Khảo Luận

 2. BB19-Triết Học Nhập Môn

 3. BB20-Tâm Lý Học Nhập Môn

 4. BB21-Quản Trị Học

 5. BB22-Lãnh Đạo Học

 6. BB23-Chứng Đạo Học

 7. BB24-Thánh Linh Học

 8. BB13-Thần Học Hệ Thống I

 9. BB13-Thần Học Hệ Thống II

 10. BB25-Tuyên Đạo Học (Pháp)

 11. BB26-Mục Vụ Tư Vấn

 12. BB26-Giảng Lý Thuyết

 13. 15 Môn Tự Chọn (xem mục G)

 14. 02 Lần Hội Thảo Tập Trung

 15. Luận Án Tốt Nghiệp (50 trang)

GHI CHÚ: Đối với sinh viên đã có Cử nhân Thần học với VBI vẫn áp dụng giáo trình này, nhưng chỉ phải lấy 10 môn tự chọn (TC).

 

E. CAO HỌC THẦN HỌC (PHẢI CÓ CỬ NHÂN THẦN HỌC)

 1. BB13II-Thần Học Hệ Thống II

 2. BB18-Phương Pháp Viết Khảo Luận

 3. BB27-Thần Học Hội Nhập Văn Hóa

 4. BB28-Thần Học Á-châu

 5. BB29-Biện Giáo Học

 6. BB30-Ngũ Kinh

 7. BB31-Cách Sánh Đại Tiên Tri

 8. BB32-Các Sách Tiểu Tiên Tri

 9. BB33-Phương Pháp Giải Kinh

 10. BB25-Tuyên Đạo Học (Pháp)

 11. BB26-Giảng Lý Thuyết

 12. 10 Môn Tự Chọn (xem mục G)

 13. 02 Lần Hội Thảo Tập Trung

 14. Luận Án Tốt Nghiệp (50 trang)

F. CAO HỌC THẦN HỌC (ĐÃ CÓ CAO HỌC MỤC VỤ VỚI VBI)

 1. BB27-Thần Học Hội Nhập Văn Hóa

 2. BB28-Thần Học Á-châu

 3. BB29-Biện Giáo Học

 4. BB30-Ngũ Kinh

 5. BB31-Cách Sánh Đại Tiên Tri

 6. BB32-Các Sách Tiểu Tiên Tri

 7. BB33-Phương Pháp Giải Kinh

 8. BB34-Thần Học Tân Ước

 9. BB35-Thần Học Cựu Ước

 10. 02 Lần Hội Thảo Tập Trung

 11. Luận Án Tốt Nghiệp (50 trang)

 

G. TIẾN SĨ MỤC VỤ (PHẢI CÓ CAO HỌC MỤC VỤ HAY THẦN HỌC)

 1. BB36-Tiếng Hê-rơ-rơ (Hebrew) Căn Bản

 2. BB37-Tiếng Hy-lạp (Greek) Căn Bản

 3. BB38-Mục Vụ Trong Thời Đại Kỹ Thuật Số

 4. BB39-Kỹ Luật Trong Hội Thánh

 5. BB40-Hoạch Định Chiến Lược

 6. BB41-Thần Học Trong Công Việc Làm

 7. BB42-Lịch Sử Phấn Hưng Hội Thánh

 8. BB43-Khôi Phục Tấm Lòng Theo Hình Ảnh Đấng Christ

 9. BB44-Hướng Dẫn Trình Bày Luận Án

 10. BB45-Đạo Đức Người Hầu Việc Chúa

 11. 02 Lần Hội Thảo Tập Trung

 12. Luận Án Tốt Nghiệp (tối thiểu 85 trang)

H. TIẾN SĨ THẦN HỌC (PHẢI CÓ TIẾN SĨ MỤC VỤ)

   1. Thần Học Hệ Thống I

   2. Thần Học Hệ Thống II

   3. Thần Học Hệ Thống III

   4. Thần Học Hệ Thống IV 

   5. Suy Tư Thần Học (Sinh viên tự viết bài phê bình thần học 30 trang)

   6. Logic Học

   7. Thống Kê Học/Sư Phạm Học

   8. Cứ Thế Học

   9. Thần Học Cựu Ước

   10. Thần Học Tân Ước

   11. 05 Môn Tự Chọn

   12. 02 Lần Hội Thảo Tập Trung

   13. Luận án 200 Trang (các đề tài thuộc lãnh vực thần học)

 

I. CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN (CHO TẤT CẢ CÁC VĂN BẰNG)

 1. TC01-Phúc Âm Ma-thi-ơ

 2. TC02-Phúc Âm Mác

 3. TC03-Phúc Âm Lu-ca

 4. TC04-Phúc Âm Giăng

 5. TC05-Thư Rô-ma

 6. TC06-Các Sách Thi Ca

 7. TC07-Các Sách Lịch Sử

 8. TC08-Các Sách Phúc Âm

 9. TC09-Các Thư Tín

 10. TC10-Cơ Đốc Giáo Dục Nhập Môn

 11. TC11-Thần Học Ba-ngôi

 12. TC12-Tổ Chức và Lập Kế Hoạch

 13. TC13-Văn Chương Việt Nam

 14. TC14-Triết Học Đông Tây

 15. TC15-Thế Giới Thời Tân Ước

 16. TC16-Sự Thờ Phượng

 17. TC17-Sứ Điệp Cựu Ước

 18. TC18-Sứ Điệp Tân Ước

 19. TC19-Thuật Lãnh Đạo

 20. TC20-Tiếng Việt Thực Hành

 21. TC21-Thông Hiểu Kinh Thánh

 22. TC22-Thư Cô-rinh-tô I & II

 23. TC23-Cựu Ước Giảng Lược

 24. TC24-Dẫn Nhập Kinh Thánh

 25. TC25-Tìm Hiểu Kinh Thánh

 26. TC26-Hỏi Đáp Kinh Thánh

 27. TC27-Các Thư Tín Chung

 28. TC28-Khảo Cổ Học và Kinh Thánh

 29. TC29-Kinh Thánh Chỉ Nam

 30. TC30-Lịch Sử Cơ-đốc Giáo Tại Việt Nam

 31. TC31-Lịch Sử Tin Lành Tại Việt Nam

 32. TC32-Nguyễn Tắc Đọc và Hiểu Kinh Thánh

 33. TC33-Những Điều Khó Hiểu Trong Kinh Thánh

 34. TC34-Khoa Học và Niềm Tin

 35. TC35-Các Trường Phái Phê Bình Kinh Thánh

 36. TC36-Phương Pháp Học Kinh Thánh

 37. TC37-Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Thánh

 38. TC38-Những Quy Luật Giải Nghĩa Kinh Thánh

 39. TC39-Đa-ni-ên và Khải Huyền

 40. TC40-Sách Sáng Thế Ký

 41. TC41-Thư Ga-la-ti

 42. TC42-Thư Ê-phê-sô

 43. TC43-Thư Tít

 44. TC44-Tự Điển Thần Học

 45. TC45-Chiến Trường Thuộc Linh

 46. TC46-Ân Tứ Chữa Lành

 47. TC47-Lược Sử Kinh Thánh

 48. TC48-Khai Mở Hội Thánh Mới

 49. TC49-Người Truyền Đạo

 50. TC50-Sách Châm Ngôn

 51. TC51-Triết Học của Ấn-độ Giáo

 52. TC52-Cơ-đốc Giáo Dục

 53. TC53-Cơ-đốc Học

 54. TC54-Nguyên Tắc Chứng Đạo

 55. TC55-Cơ-đốc Giáo Dục cho Thế Kỷ 21

 56. TC56-Nghệ Thuật Giảng và Dạy

 57. TC57-Địa Lý Sứ Thánh

 58. TC58-Lai Thế Học

 59. TC59-Đạo Đức Cơ Đốc

 60. TC60-Các Phong Tục Trong Kinh Thánh

 61. TC61-Lịch Sử Kinh Thánh

 62. TC62-Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng

 63. TC63-Thánh Linh Học

 64. TC64-Thiên Sứ Học Thế Giới

 65. TC65-Các Tôn Giáo

 66. TC66-Nhận Biết Sa-tan

 67. TC67-Môn Đồ Hóa (Huấn Luyện Môn Đồ)

 68. TC68-Truyền Giáo và Thăm Viếng

 69. TC69-Phúc Âm Ba Chiều

 70. TC70-Chăm Sóc Thiếu Nhi và Thanh Niên

 71. TC71-Công Tác Mục Sư

 72. TC72-Chức Vụ Chăn Bầy

 73. TC73-Sự Thờ Phượng

 74. TC74-Các Dân Tộc và Tín Ngưỡng

 75. TC75-Christ Học

 76. TC76-Tội Khiên Học

 77. TC77-Nhân Loại Học

 78. TC78-Đức Chúa Trời Luận

 

J. CÁC MÔN BẮT BUỘC (CHO NHỮNG SINH VIÊN BƯỚC VÀO CHỨC VỤ MỤC SƯ SAU KHI TỐT NGHIỆP)

 1. MS01-Giảng Thực Hành (Nâng Cao)

 2. MS02-Kỹ Năng Xử Lý Xung Đột

 3. MS03-Đạo Đức Mục Vụ (Nâng Cao)

 4. MS04-Mục Sư Chỉ Nam

 5. MS05-Xây Dựng Gia Đình Gương Mẩu

 6. Phải Có 06 Tháng Tập Sự Tại Một Hội Thánh Địa Phương

 7. Phải Làm 100 Câu Hỏi Khảo Vấn và  Trả Lời Trước Hội Đồng Khảo Vấn

 8. Sau khi đã hoàn tất một trong các giáo trình (khoa) của VBI, tất cả các sinh viên đều được khuyến khích tình nguyện đăng ký giáo trình "MỤC VỤ" này. Sau khi đã hoàn giáo trình này, sinh viên sẽ được cấp một Chứng chỉ Giảng dạy (Licence to Preach) hiệu lục 2 (hai) năm, cùng một Chứng chỉ Thẩm định Mục vụ (Certificate of Pastoral Qualification). Lưu ý: Danh xưng trong VBI cho những sinh viên đã hoàn tất giáo trình này: đối với sinh viên nam là Mục sư, và đối với sinh viên nữ là Giáo sĩ.

K. GHI CHÚ: Kể từ Tháng 01, 2019, các Giáo sư có bằng Tiến sĩ chỉ giảng dạy các môn bắt buộc (BB) của các chương trình Cao học và Tiến sĩ. Các giáo sư có bằng Cao học chỉ dạy các môn bắt buộc (BB) của chương trình Cử nhân. Riêng các môn học tự chọn (TC) thì được áp dụng cho tất cả các Giáo sư.