BAN GIÁM HIỆU VÀ GIÁO SƯ ĐOÀN VBI

"Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư,"

(Ê-phê-sô 4:11)

Viện Trưởng

 

Giám Học

Mục sư Phạm Ngọc Hùng

Giáo Sư Vụ

Giáo sư Nguyễn Hữu Hậu

Chủ Tịch HĐQT

Mục sư Đoàn Lộc

Tổng Thủ Quỹ

Giáo sĩ Trương Yến

Thủ Quỹ Tại VN

Cô Nguyễn Thị Minh Loan

Trưởng Khoa Tiến Sĩ Mục Vụ

Mục sư Cao Hoàng Cung

Trưởng Khoa Cao Học

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Phụ Tá Giám Học

Giáo sư Văn Sáu

Giáo Sư Giám Thị

Mục sư Trần Xuân Tú

Giáo Sư Võ Hồng Đào

Giáo Sư Trần Thanh Mỹ

Giáo Sư Huỳnh Thị Thanh

Giáo Sư Võ Xuân Loan

Giáo Sư Phạm Ngọc Huệ

Giáo Sư Nguyễn Văn Nhanh

Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh

Giáo Sư Phạm Thanh Bình

Giáo sư Nguyễn Thiên Tạo

Giáo sư Nguyễn Nhật Tảo