CÁC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

HÈ 2019

Screen Shot 2019-11-11 at 6.47.53 PM.png

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Tiến sĩ Thần Học

Screen Shot 2019-11-11 at 6.46.33 PM.png

Giáo sư Nguyễn Nhật Tảo

Tiến sĩ Mục Vụ

Screen Shot 2019-11-11 at 6.46.04 PM.png

Giáo sư Võ Hồng Đào

Tiến sĩ Mục vụ

Screen Shot 2019-11-11 at 6.41.34 PM.png

Thầy Nguyễn Sơn Sonny

Cao học Mục vụ

Screen Shot 2019-11-11 at 7.02.05 PM.png

Cô Lê Phạm Thúy Nhiên

Cao học Mục vụ

Screen Shot 2019-11-11 at 7.12.18 PM.png

Lê Phước Sanh

Cao học Mục vụ

Screen Shot 2019-11-11 at 6.44.04 PM.png

Lê Thị Ngọc

Cử nhân Thần học

Screen Shot 2019-11-11 at 6.44.29 PM.png

Nguyễn Quang Thất

Cử nhân Thần học

Screen Shot 2019-11-11 at 6.40.02 PM.png

Nguyễn Kính John

Cao đẳng Mục vụ

Screen Shot 2019-11-11 at 7.08.54 PM.png

Nguyễn Trương Phượng

Cán sự Cơ-đốc

logo The vietnamese bible institute.jpg

Mục sư Mai Xuân Lộc

Cao Học Mục vụ

Hè 2018

Mục sư Mai Xuân Lộc

Cao Học Mục Vụ

Hè 2018

logo The vietnamese bible institute.jpg

Thầy Nguyễn Thiên Tạo

Cao học Mục vụ

Hè 2018

DSC01202.JPG