BAN GIÁM HIỆU

1/1

VIỆN TRƯỞNG

Mục sư Frank Đoàn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Giáo sư Ẩn Huỳnh 

GIÁO SƯ ĐOÀN TRƯỞNG

Giáo sư Hậu Nguyễn

GIÁM HỌC

Mục sư Hùng Phạm

CHỦ TỊCH HĐQT

Mục sư Nguyễn Thành Minh Trị

TỔNG THỦ QUỸ

Mục sư Yến Trương