BAN GIÁM HIỆU

1/1

VIỆN TRƯỞNG

Mục sư Frank Đoàn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Giáo sư Ẩn Huỳnh 

GIÁO SƯ ĐOÀN TRƯỞNG

Giáo sư Hậu Nguyễn

GIÁM HỌC

Mục sư Hùng Phạm

CHỦ TỊCH H ĐQT

Giáo sư Sáu Văn

TỔNG THỦ QUỸ

Mục sư Yến Trương