BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU V.B.I

VIỆN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ:  

   * Công vụ:  

   * Chức năng:

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

 

GIÁO SƯ ĐOÀN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

GIÁM HỌC

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức Năng

TỔNG THỦ QUỸ

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

Screen Shot 2020-02-11 at 11.17.42 AM
Screen Shot 2019-11-11 at 6.47.53 PM
Screen Shot 2020-02-11 at 11.17.30 AM
Screen Shot 2020-02-11 at 11.23.38 AM
image0
Screen Shot 2020-02-11 at 11.32.10 AM
1/1

VIỆN TRƯỞNG

Mục sư Frank Đoàn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Giáo sư Ẩn Huỳnh 

GIÁO SƯ ĐOÀN TRƯỞNG

Giáo sư Hậu Nguyễn

GIÁM HỌC

Mục sư Hùng Phạm

CHỦ TỊCH HĐQT

Mục sư Nguyễn Thành Minh Trị

TỔNG THỦ QUỸ

Mục sư Yến Trương