HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/1

Chủ Tịch

Ms. Nguyễn T. Minh Trị

Phó Chủ Tịch

Ms. Nguyễn Đắt David

Ủy Viên Sinh Viên Vụ

Thầy Nguyễn Sơn

Ủy Viên Lễ-Cách

Gs. Nguyễn Vinh

Ủy Viên Phát Triển

Âu-châu 

Ms. Nguyễn Triều Sơn

Ủy Viên Cầu Nguyễn

Ms. Yến Truong

Ủy Viên Hội Thánh Vụ

Gs. Bình Phạm