HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/1

Chủ Tịch

Giáo sư Văn Sáu

Phó Chủ Tịch

Mục Sư Nguyễn Trị

Ủy Viên Sinh Viên Vụ

Thầy Nguyễn Sơn

Ủy Viên Lễ-Cách

Giáo sư Nguyễn Vinh

Thư Ký-Ủy Viên Tài Chánh

Mục sư Đắt Nguyễn

Ủy Viên Cầu Nguyễn

Mục sư Yến Truong

Ủy Viên Hội Thánh Vụ

Giáo sư Bình Phạm