GIÁO SƯ ĐOÀN

BAN GIÁM HIỆU V.B.I

VIỆN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ:  

   * Công vụ:  

   * Chức năng:

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

 

GIÁO SƯ ĐOÀN TRƯỞNG

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

GIÁM HỌC

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức Năng

TỔNG THỦ QUỸ

   * Nhiệm kỳ:

   * Công vụ:

   * Chức năng:

Screen Shot 2020-02-11 at 11.17.42 AM
Screen Shot 2019-11-11 at 6.47.53 PM
Screen Shot 2020-02-11 at 11.17.30 AM
Screen Shot 2020-02-11 at 11.23.38 AM
Screen Shot 2020-02-11 at 9.19.27 AM
Screen Shot 2020-02-11 at 11.32.10 AM
Screen Shot 2019-11-11 at 7.37.21 PM
Screen Shot 2020-02-11 at 9.19.18 PM
Screen Shot 2020-02-11 at 10.15.18 PM
1/2

VIỆN TRƯỞNG

Frank Đoàn (D.Min.)

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Ẩn Huỳnh (Ph.D.) 

GIÁO SƯ ĐOÀN TRƯỞNG

Hậu Nguyễn (Ph.D.)

GIÁM HỌC

Hùng Phạm (D.Min.)

Sáu Văn (D.Min.)

TỔNG THỦ QUỸ

Yến Trương (B.A)

Ủy Viên Lễ-Cách

Vinh Nguyễn (M.A.)

Ủy Viên Hội Thánh Vụ

Bình Phạm (M.A.)

Tu Thư

Tạo Nguyễn (M.A.)

Screen Shot 2020-02-11 at 10.13.27 PM
Screen Shot 2020-02-11 at 10.14.05 PM
Screen Shot 2020-02-11 at 10.14.50 PM
Screen Shot 2020-02-11 at 10.14.15 PM
IMG_20200221_141917
Screen Shot 2020-02-11 at 10.15.30 PM
Screen Shot 2020-02-11 at 10.13.54 PM
Screen Shot 2020-02-11 at 10.15.00 PM
Ảnh SV Phạm Bá Chánh
1/1

Trưởng Khoa Tiến Sĩ

Cung Cao (D.Min.)

 Đào Võ (D.Min.)

 Huệ Phạm (D.Min.)

Thanh Mỹ Trần (M.A.)

Thanh Huỳnh (M.A.)

Tảo Nguyễn (D.Mim.)

Giám Thị

Tú Trần (D.Min.)

Nhanh Nguyễn (D.Min.)

Chánh Phạm (M.A.)