GIÁO SƯ ĐOÀN

1/2

VIỆN TRƯỞNG

Frank Đoàn (D.Min.)

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Ẩn Huỳnh (Ph.D.) 

GIÁO SƯ ĐOÀN TRƯỞNG

Hậu Nguyễn (Ph.D.)

GIÁM HỌC

Hùng Phạm (D.Min.)

Sáu Văn (D.Min.)

TỔNG THỦ QUỸ

Yến Trương (B.A)

Ủy Viên Lễ-Cách

Vinh Nguyễn (M.A.)

Ủy Viên Hội Thánh Vụ

Bình Phạm (M.A.)

Tu Thư

Tạo Nguyễn (M.A.)

1/1

Trưởng Khoa Tiến Sĩ

Cung Cao (D.Min.)

 Đào Võ (D.Min.)

 Huệ Phạm (D.Min.)

Thanh Mỹ Trần (M.A.)

Thanh Huỳnh (M.A.)

Tảo Nguyễn (D.Mim.)

Giám Thị

Tú Trần (D.Min.)

Nhanh Nguyễn (D.Min.)

Chánh Phạm (M.A.)