5 Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học thức, 6 thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tôn kính, 7 thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. 8 Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu.

(II Phi-e-rơ 1:1-8)

Tháng 10, 2018

Ban Giám Hiệu VBI

Chúc mừng

Mục sư (NC) Nguyễn Thành Minh Trị

Trong chức vụ mới với

Hội Thánh mới thành lập tại Colorado 

 

Tháng 08, 2018

Ban Giám Hiệu VBI

Chúc mừng

Mục sư (NC) Nguyễn Triều Sơn

Trong chức vụ mới tại

Hội Thánh Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wilhelmshaven

Schulstraße 13 · 26384 Wilhelmshaven